Zoeken naar de herkomst van

Herman Abramse van der Beek


Herman Abramse van der Beek is de oudste stamvader waarvan we de naam terugvinden in lidmaatboeken, doop- en trouwboeken van Babylonienbroek (Noord Brabant). Vast staat dat zijn vader Abraham moet hebben geheten.
Het zou natuurlijk leuk zijn als we verder terug in de tijd konden gaan om te kijken wie deze Abraham was en waar hij vandaan kwam.

Ook in het tijdschrift GTMWB is deze vraag aan de orde geweest (zie jaargang 8, 1984, blz. 63 en 333).

Een voor de hand liggende kandidaat zou kunnen zijn de predikant van Uitwijk/Waardhuizen, ds. Abraham van der Beke Torrentius (Torrentius of Torrentinus is de verlatijnste naam voor van der Beek).
Wat weten we van hem?
Hier volgen een aantal los van elkaar staande gegevens:

De antwoorden in het GTMWB 1993 blz 306 waren naar aanleiding van de vraag of Johannes en Abraham broers waren. Johannes was gehuwd met Anneken Blocx. Een tweede vraag was of Johannes een zoon Adriaan had, die gehuwd was met Herbeke Ariens.

De antwoorden:

Van Arie Jan Stassen:
"Ds Johannes Johannesz Torrentius (van der Beek) geboren Bremen, predikant te Sprang 1616-1620, en Giessen-Oudkerk (niet Giessen) 1620-1637, overl. voor 1737"

Van Peter van Eeten:
"Inderdaad heeft Uitwijk een ds Abraham van der Beek (Torrentius) gekend, van 1619 tot 1638 (kleine grafsteen in de kerk, als ik me wel herinner van hemzelf en/of twee van zijn kinderen). "

Dit klopt: De grafsteen vermeldt de volgende tekst:
randschrift: "Dit isde sepulture va Abrahamus Torrentinus kerckendienaer tot WTWIICK Anno 1633"
in het midden: "Hier leggen begraven den eerste sone Abraham van der Beke sterf den 19en MAII1626 out 6 dagen. Den tweede sone genaemt Abraham vander Beke sterf den 17en November 1632 out 8 weken"

Van Mr. J.L. Rijndorp:
" Toen 10.8.1623 te Klundert (R99) Jan Berchems een regeling trof voor zijn wezen bij wijlen Janneke van der Beke traden voor deze wezen op de omen Johannes van der Beke v.d.m (=verbi divini minister = dienaar des goddelijken woords) te Giessen-Oudkerk en Abraham van der Beke v.d.m. te Uitwijk. Deze dominees waren dus broers.
In bundel 10 van het weeskamerarchief van Klundert ligt een kennelijk daarin verdwaald verhaal dd 12.4.1611 over een bezoek van een burgemeester en een ouderling van Klundert aan Maasdam omdat zij ds. C. Simonides aldaar in Klundert benoemd wilden zien omdat ds Jan van der Beecke was overleden.
Deze had te Klundert (R97) 6.11.1610 met zijn tweede vrouw Anneke Blocx getesteerd waarbij hij opmerkte, dat hij twee zoons op studiums" had. Geboorteplaatsen en leeftijden der studenten zijn meestal vermeld in de Alba Studiosorum der univesiteiten, in die tijd denk ik alleen aan Leiden. De loopbaan van predikanten kan men volgen in de predikantenlijsten per plaats in de jaarboeken der Ned. Herv. Kerk, iedere provincie een deel, welke als ik me goed herinner naar de redacteur Van Alphen heten.
Het Latijnse Torrens betekent snel stromend water."

(In Leiden is Abraham Torrentius niet gevonden als student.)

Abraham Torrentius predicant tot Uutwijck, gestorven 1636/37; Johannes Torrentius tot Gysen Ouderkerck, gestorven 1637. Bron: W.P.C. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, deel II, pag. 149 en 180, 's-Gravenhage, 1908 IRGP, Kleine Serie no. 5)

Johannes Torrentius wordt op 3 november 1616 in de Classis van Dordrecht geexamineert "om te dienen op Sprang"; Abrahamus Torrentius wordt in 1618 in de Classe van Gorinchem geexamineert "om te dienen tot Uitwijc". Bron: J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, deel III, pag. 466 en 468, Grongongen, 1894

Lieburg duidt Abraham aan aan Abraham Johzn, hetgeen zou kunnen betekenen dat hij één van de twee zonen is van Johannes van der Beek uit Klundert. De Johannes van der Beek uit Sprang / Giessen Oudkerk zou dan een broer kunnen zijn. Johannes uit Klundert zou geboren zijn in Sluis (Vlaanderen) en de andere Johannes in Bremen.
In Bremen komen we de naam van der Beek verschillende keren tegen, met name als herkomst van 2 takken in de Verenigde Staten, namelijk die van Paulus van der Beek en Jan van der Beek. Bij hun nakomelingen komen we ook de naam Isaak tegen. Verder is ook het volgende interessant:

NOTES ON THE VAN DER BEECK FAMILY
By Louis F. deBoer, M.A.

An important article on the oldest known history of this family appears in
(1) MUCHARD'S Monumenta nobilitatis antique familiarum illustrium in primis ordinis equestris in ducatibus Bremensi et Verdensi-Lunenburg", (dus: Monumenten van de illustere families van de oude adel, in het bijzonder van de ridderstand in de hertogdommen van Bremen en V.L) , under the
heading Ven der Beeck, Van der Beck (Bremen) pp 101 -103 (folio pages).

SIDE NOTE: Book in NYC Public Library Room 328 ?

The earliest date given there are the dates A.D. 1248 and concern certain
'CONRADUS ET HERMANUE DE BECK, testes. "i.e. CONRAD AND HERMAN VAN DER BEECK,
witnesses." and further "Theodoricus et Conradus filii Hermi de Beck", i.e.
"Theodoric and Conrad, sons of Herman Van der Beeck."
 
 

Opvallend is uiteraard dat de naam Herman hier opduikt. De naam Herman van der Beke duikt in Zwolle ook weer op in de laatste helft van de 15e eeuw, ditmaal gaat het om een leraar in de rhetorica (1490):

Citaat uit het Woordenboek van Nederlandse Godgeleerden:

Hermannus Torrentinus of van der Beke, in de laatste helft der vijftiende eeuw te Zwolle geboren ving zijne studien te Deventer aan, onder de leiding van Hegius. Tot de broederschap van Geert Groote toegetreden, was hij leeraar in de rhetorica te Groningen omstreeks 1490. Daar de dood zijns vader zijne moeder in bekrompene omstandigheden had achtergelaten, besloot hij naar Zwolle terug te keeren en door het geven van onderwijs in hare behoeften te voorzien. Dit deed hij in weerwil van zoo toenemende gezigts-zwakheid, dat hij zich door een zijner leerlingen moest laten geleiden. Hij overleed waarschijnlijk omstreeks 1520. Torrentinus behoorde tot den kring van leerlingen en vrienden welken Wessel Gansfort om zich henen had verzameld. Groeten invloed had deze meester der tegensprekingen op zijne denkwijze. Torrentinus was dan ook, zonder tot de zaak van Luther toe te treden, een verlicht man die het zijne gedaan heeft om bijbelkennis te verspreiden. De leerling van Hegius en de vriend van Wessel moest eene rigting hebben, die aan de voorbereiding der Hervorming bevorderlijk was. Als letterkundige maakte hij zich verdienstelijk door zijne poging tot het vereenvoudigen der latijnsche spraakkunst, iets, wat door de grammatica van zijnen tijd voor onvergevelijke ketterij werd uitgekreten en hem veel onrust verwekte. Tevens betrad hij het gebied der theologie. Wat hij daarop geleverd heeft, want het vermelden der litterarische schriften behoort niet tot onze taak, bestaat in.- Scholia Evangeliorum et epistolarum, quac diebus Dominicis ui flestis in templis leguntur ex translatione S. Hieronymi, Col. 1499, met eenigzins veranderden titel Antv. 1533, Davent. 1599, Hymni et prosae ecclesiavlicae, vulgo sequentiae dictae, breviuscula guidem, sed maxime commode explanatione illugtrati, Dav. 1516, Antv. 1550, Colon.

Helaas duikt de naam Herman niet op in relatie tot Abraham van der Beke Torrentius van wie we hier een akte uit het weeskamerarchief aantreffen.

Weeskamer Rotterdam, inv. nr. 606, f. 189, 15-6-1640.

'Staet van de boedel en goederen bij Abraham Torrentinus, predicant tot Wtwijcken en Franchina Pedi, zijne huijsvrouwe, beijde zal. ged. gewoont hebbende en overleden tot Worchum [Woudrichem] metter doot ontruijmt en naegelaten hebben, overgelevert ter weeskamer alhier bij Willem en Claes Pedi woon. alhier als oomen en voochden van de weeskinderen van vz. mr Torrentinus en Franchina Pedi present Johannes Torrentinus en Neeltgen Jaspers zijn huijsvrou won. ter Goude. '
(Met dank aan Ir. G.F. van der Beek uit Den Haag die mij deze gegevens stuurde)

Het huwelijk tussen Abraham Torrentius (of van der Beecq) en Franchina Pedi wordt ook in andere akten bevestigd die ik in Rotterdam gevonden heb. Helaas wordt in geen enkele akte de naam Herman genoemd.

(op de 7e en 8e regel lezen we : voor Robbert Pedi ende Francina Pedi getrouwd
hebbende Abram van der Beecq woon tot Uijtwyck.......) Notarieel archief Rotterdam, 21-6-1627, Archiefdeel 106, blz. 182)

In een tweede akte (blz. 183) komen we een zelfde zinsnede tegen:

......Francina Pedi als getrout hebben Abram van der Beecq woon tot Uytwyck bij Altena........

Ook in een 12 pagina's tellend testament van Claes Jansz Pedi van 4-1-1635 komen we de naam van Francina tegen. Haar kinderen erven een legaat. Helaas worden ze weer niet met name genoemd :
1.  de kinderen van Robbert Pedi zijn
2.  comp[eteren]de ... Jan Pedi ...
3.  eens de somme van vierhondert
4.  guldens van XX groten? den gulden. \
5.  Item aende kinderen van Francijna Pedi
6.  zijn comparanten zuster met...
7.  saemen eenen gelijcke vierhondert
8.  guldens van XX groten? tstuck, als ...
9.  ... aen Anneken Pedi zijn comparanten
10. zuster in? gevalle ...
(met dank aan Jos de Kloe die onderstaand fragment transcribeerde, daar ik hier zelf niet helemaal uit kwam)

Uit al deze akten kunnen we opmaken dat de vader van Francina Jan heette en haar broers en zus achtereenvolgens Willem, Claes, Robbert, Jan en Anneken. Namen die bij het nageslacht van Herman Abramse van der Beek ontbreken. Bovendien is er onlangs een rekening gevonden (Weeskamer Rotterdam nr 612, folio 206-210) waarin twee wezen genoemd werden, genaamd Abraham en Joannes. Geen Herman dus. In 1654 komen we overigens ook een schoolmeester, genaamd Abraham van der Beeck tegen (oud xxvii jaar) in Rotterdam, (not. 276/7) Ik betwijfel echter of dit bovengenoemde wees is, daar er in 1632 nog een Abraham van 8 weken oud wordt begraven. Een kwartierstaat van één van de overleden kinderen van dit echtpaar levert het volgende op:-- I -- 

1 Abraham VAN DER BEKE, geboren op 13 mei 1626 Uitwijk, overleden op 19 mei 1626
aldaar, begraven in de kerk van Uitwijk (grafsteen), 6 dagen oud.
 

-- II --(ouders) 

2 Ds. Abraham VAN DER BEKE TORRENTIUS, predikant te Waardhuizen/Uitwijk,
overleden in het jaar 1637 Uitwijk.
Hij is getrouwd in 1625 of 1626 met
3 Francina PEDI, overleden voor 1640.
Uit dit huwelijk:
- Abraham VAN DER BEKE, geboren op 13 mei 1626 Uitwijk, zie 1.
- Abraham VAN DER BEKE, geboren in september 1632 Uitwijk, overleden op 17
november 1632 aldaar, 2 maanden oud.
- Abraham en Joannes

-- III --(grootouders) 

4 Johannes VAN DER BEKE TORRENTIUS, geboren Sluis, overleden tussen 6 november
1610 en 12 april 1611 Klundert.
Hij was gehuwd met
5 Anneke BLOCX.
Uit dit huwelijk:
- Ds. Johannes VAN DER BEKE TORRENTIUS, geboren in het jaar 1589 Bremen,
overleden in het jaar 1637 Giessen Oudkerk (volgens GTMWB, maar volgens bovenstaande akte in 1640 nog springlevend ;-)
Hij was gehuwd met Neeltgen Jaspers.
- Samuel VAN DER BEECK, schrijnwerker, overleden voor 1632.
Hij was gehuwd met Elisabeth Jans, overleden op 10 mei 1662 Niervaart,
dochter van Jan.
- Ds. Abraham VAN DER BEKE TORRENTIUS, zie 2.
- Janneke VAN DER BEKE, overleden voor 10 augustus 1623 Klundert (?).
Zij was gehuwd met Jan BEECKMANS.
6 Jan PEDI.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
- Francina PEDI, zie 3.
- Robbert PEDI.
- Willem PEDI, koopman, overleden voor 8-7-1648, gehuwd met Geertgen CENTIEN
- Claes PEDI, steenhouwer.
Hij was gehuwd met Aaltgen Lucasdr.
- Annetgen PEDI.
Zij was gehuwd met Jacob Jacobsz, overleden voor 21 juni 1627.
 

 

Verder zijn van deze Abraham verslagen uit de classis bekend waaruit bleek dat het met zijn studie niet zo vlotte en nog een affaire met een zekere Metgen Hendricksen die beweerde dat Abraham een kind bij haar had verwekt. Na gedegen onderzoek door 2 collega predikanten werd Abraham van alle blaam gezuiverd en werd Metgen bevolen om Abraham met rust te laten en in een andere plaats te gaan wonen.  (Archief classis Heusden, inv. nr. 3, 27 januari en 7 april 1625, 5 en 6 oktober en 18 november 1626) Zie ook Oud Rechterlijk Archief Gorinchem, deel 142, folio 361

Dit alles overziend zijn er zeer veel vraagtekens te plaatsen bij de relatie Herman Abramse / Abraham Torrentius. Wanneer we naar de naamgeving van de kinderen kijken:
Wijnand, Isaack, Jenneken, Maike ,
dan missen we elk verband met de familie van Abraham Torrentius en zijn vrouw . Je zou dan namen hebben verwacht als Franchina en Johannes. Nu kan het zijn dat er in de periode 1657-1670 te Babylonienbroek nog kinderen zijn gedoopt (het doopboek bevat daar een hiaat), maar ook verderop komen deze namen niet voor.
Overigens heette de eerste predikant van Zoetermeer Wijnand Gerritszoon van Beeck (1575-1605) maar van hem heb ik geen nageslacht gevonden.

In het doopboek van Babylonienbroek vond ik nog twee zonen van ene Herman (zonder achternaam) De ene zoon, Cornelis, werd gedoopt op 29 maart 1655 en de tweede, Abraham, op 25-2-1657. Gezien het feit dat er hier geen achternaam genoemd wordt en de naamgeving van de kinderen perfect klopt met de grootouders, zou het ook kunnen betekenen dat Herman zijn achternaam pas hierna heeft aangenomen. Verder kwam ik nog een Jan Hermanszn en een Jacob Hermanszn tegen in de kerkenraadsverslagen van Babylonienbroek uit begin 17e eeuw. Voorts een huwelijk op 7-6-1650 tussen Andries Adrianus van Beeck, tolmeester te Rijswijk ende Lijsbeth Meeuwis, zijn huisvrouw.
Andries Adriaense Van BEECK, geboren circa 1622 te Giessen.
Gehuwd (1) met Elisabeth MEEUSSEN, geboren circa 1626 te Giessen, overleden voor 1657.
Gehuwd (2) 01-1657 te Herwijnen met Elisabeth ARIENS, geboren circa 1636 te Herwijnen.

Er is nog een andere Abraham van der Beek gevonden in Groot Ammers:
Ik citeer uit een brief van L.M. v/d Hoeven aan G.F. van der Beek te Den Haag (7-4-1997)
:
                  In Groot-Ammers, in de Alblasserwaard, leefde in het midden van de 17e eeuw een
                  Abraham van der Beeck.  In een publikatie in het genealogische tijdschrift 'Kronieken'
                  lezen wij over hem het volgende: 'Op 31 oktober en 21 november 1656 procedeerde
                  mr Andries [Nachtegaal] tegen Abraham van der Beeck, gewezen korenmolenaar -
                  bakker - herbergier te Groot-Ammers, wegens een schuld van 30 gulden of zoveel als
                  schepenen redelijk zouden vinden.  De gedaagde was gevallen en daarna ziek gewor-
                  den, waarvoor mr Andries hem behandeld en medicijnen geleverd gehad.  De
                  gedaagde verzocht om aanhouding van de zaak, totdat hij de veroorzaken van de
                  kwetsuur, Cornelis Cornelisz Schep uit Brandwijk, via de rechter tot
                  schadeloosstelling had gedwongen.  Mr Andries sloeg dit verzoek echter af, en de
                  gedaagde werd veroordeeld tot betaling van 16 gulden binnen drie maanden en een
                  borgstelling binnen 10 dagen.  Restte de gedaagde, c.q. de veroordeelde, niets anders
                  dan de kosten te verhalen op Cornelis Schep, middels een proces dat (reeds) diende
                  op 25 en 28 november en 9 december van hetzelfde jaar. [noot: ARA, Recht.  Arch.
                  Gelkenes, inv.no. 9]

                  Over dezelfde Abraham van der Beeck werden klachten ingediend door Sijmon
                  Willemsen, Cornelis de Groot, schepen, en Floris Claesz, diaken, van Groot-
                  Ammers, op 27-4-1656 bij de classis Gouda, waaronder Groot-Ammers resulteerde
                  (Archief classis 2, dd. 27-4-1656).

                  In de doop-, trouwboeken van Groot-Ammers, die overigens in 1643 beginnen,
                  vinden we Abraham, nu Verbeeck genaamd, terug.  Hij liet de volgende kinderen
                  dopen: Johannes 9-7-1645; Willemijntje 18-8-1647; Pieter 12-12-1649 en Sara 28-1-
                  1652.  Zijn vrouw heette Maria.  Zij en haar man worden op 22-4-1643 als lidmaat
                  vermeld.

  In 1662 leefde er een Abraham van der Beek in Bergambacht (notarieel archief Gouda, 14-5-1662, toeg. 366II / 189) Het is mij niet duidelijk of het hier om dezelfde persoon gaat.
 

De naam Wijnand komen we ook tegen in:

Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 69, 1639-1641
Folio 77
1. Wouter Joris de Roij, schout van Dussen-Muilkerk en gehuwd met Cornelia, 2. Jan Janssen Storm, gehuwd met Cathelijn, dochters van Jan Ferdinandus en Anneken Wijnant Ghijsberts de Beckere, 3. Ferdinand Balthazars, als voogd over Elisabeth, onmondige dochter van Jan en Anneken, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.
30-12-1639
 
Samengevat kunnen we dus voorzichtig concluderen:

- Herman Abramse van der Beek is naar alle waarschijnlijkheid geen wettige zoon van Abraham Torrentius en Francina Pedi.
- Er zijn in het kerkboek van Babilonienbroek geen aanknopingspunten te vinden omtrent zijn herkomst. Hoogstwaarschijnlijk is hij hier niet gedoopt.

Hypothesen:

1). Metgen Hendrix heeft haar zoon, van wie zij overtuigd was dat Abraham Torrentius de vader was, de naam ....Abramse van der Beek meegegeven.
2). Onze Herman was gewoon de eerste van der Beek en heeft zijn achternaam na 1657 aangenomen.
3). Herman kwam van elders (Delft?Gorinchem?, Zwolle?, Bremen?, Nuenen?, Groot-Ammers?). Dit zou kunnen betekenen dat er een verband bestaat tussen onze  en andere van der Beek-families, hetgeen uiteraard weer nieuwe perspectieven zou bieden.

Het zoeken naar bewijzen van één van deze hypothesen is bijna onbegonnen werk. In Heusden is tot op heden niets gevonden. Ook in de uittreksels van Grabowski van het Gorinchemse notarieel- en oud rechterlijk archief heb ik de missing link  niet gevonden.
Maar indien iemand bij toeval stuit op een akte die van belang kan zijn, noteer het toegangsnummer, maak zo mogelijk een kopie en laat het me weten.
Ik zal je uiteraard zeer dankbaar zijn.

Tot slot nog een bijdrage per e-mail van Hessel de Walle
In de kerk van Anjum ligt een grafsteen mey het volgende opschrift:
Ao 1636 den 30 aprilis sterf den eersamen Abraham Samuelis Torenius out 3[1?] iaren
Ao 1636 den 17 aprilis sterf Nicolaus Abrahami Torenius out 2 jaeren [1]9 weken en leggen alhier begraven
Ao 1637 den 8 octobr sterf Abrahamus Abrahami Torenius olt een jaer min 2 dage
Abraham Samuelis Torenius wordt in 1626 als student te Franeker.
(Zou dit een neef van onze Abraham zijn??)

In 1609 begint ene Abraham Torenius te Franeker met theologie
In 1614 Gualterius Torenius met theologie
In 1626 Abraham Torenius , niet vermeld
Ze worden wel alledrie uitdrukkelijk T(h)orenius genoemd
En verder:
Uit Naamlijst der predikanten van Romein:
162 . Woltherus Samuelis schreef zich ook Gualtherus Thorrenius, Sam. Wolt. zoon te Lippenhuizen, kwam hier omstreeks 1626, en overleed in Maart 1635. Volgens eene algemeene overlevering werd hij tusschen Beetsterzwaag en Lippenhuizen door een onweder doodgeslagen; ter plaatse, waar dit geschiedde, zag men, na hot midden der voorgaande eeuw, nog de letteren W. S. diep in do heide uitgesneden.

Vlijmen??

Eimert van der Beek leverde de volgende bijdrage per mail. Mogelijk hebben we hier een serieus aanknopingspunt te pakken:

Beste Gerrit,

De afgelopen week stuitte ik op een  mogelijk verband tussen ‘onze’ Herman Abrahamsz van der Beek en een naamgenoot uit Vlijmen of omstreken. Na het raadplegen van Bert Meijs (Vlijmen-expert) bleek mij dat ook de geboortetijdstippen goed zouden kunnen corresponderen. Ook het milieu waar beiden uit afkomstig zijn sluit goed overeen. Verder heeft de Vlijmense Herman als moeder een Jenneke Hermansd van Esch, wat ook goed zou overeenstemmen. Wat niet klopt is de kerkelijke achtergrond. De Vlijmense Herman is RK opgevoed. Overigens is wel saillant dat de stamreeks van de Vlijmense Herman met een buitenechtelijk kind begint.

De Vlijmense Herman Abrahamsz van der Beeck wordt daar voorlopig alleen gevonden als doopgetuige bij 3 dopen van kinderen van zijn broer Michiel in ‘s Hertogenbosch. Verder daar geen spoor van hem, terwijl van onze Herman juist geen gegevens over afkomst bekend zijn.

Daarom lijkt het een interessante hypothese om nader te verkennen of beide Hermannen één en dezelfde persoon betreffen. Het zou onze familietak verbinden aan de Dordrechtse tak.

Het resultaat van de verkenning van de afgelopen week tref je in de bijlage aan.

Misschien willen onze familieleden meezoeken?

Een hartelijke groet,

Eimert van der Beek

Oudste generaties van der Beek ‘s Hertogenbosch

 

Michiel (Michielszn?) van der Beek afkomstig uit Dordrecht heeft een buitenechtelijke relatie met Barbara Claessen van den Dongen. Hieruit wordt geboren een zoon:

 

Abraham Michielszn van der Beeck geboren ca 1607 overleden vóór 1645. Wordt als 22-jarige op 9 maart 1629 (een half jaar voor de val van de stad!) in Den Bosch RK gedoopt. Vermoedelijk omdat hij trouwplannen heeft met een RK meisje Jenneke Hermansd van Esch. Hij is geboortig uit Dordrecht en ten tijde van zijn doop afkomstig uit de Gouwe streek.

 

 

Dopen

Datum

09/03/1629 

Bron

DTB-009 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

Bijzonderheden 1

Abraham, 22 jaar, is afkomstig uit de buurt van Gouwe in Holland, is ketters en wordt onder voorwaarde gedoopt, hij is een onwettig kind van een bijslaap m.n. Barbara Nicolai van den Dongen 

 

m

Abrahamus van der Beeck

Wettig

nee

Man

Michaelis van der Beeck

Herkomst

Dordrecht

Vrouw

Gertrudis NN

Herkomst

Dordrecht

Onbekend

Laurentii, Jacobus

Onbekend

Gisberti, Petronilla

Afbeelding akte

 

 

Jenneke Hermans is mogelijk RK gedoopt in Vlijmen op 20 november 1609.

Abraham en Jenneke krijgen twee zonen uit hun huwelijk nl. Herman en Michiel. Huwelijksdatum Abraham en Jenneke onbekend.

 

Alleen van Michiel is de RK-doop bekend op 26/09/1634 te ’s Hertogenbosch (zie onder). Daarom is het niet geheel duidelijk wanneer wie de oudste van de twee zonen is. Herman blijkt op 13 mei 1649 getuige bij het tweede huwelijk van zijn moeder Jenneke Hermans van Esch met  Adrianus Cornelisse CLEERMAKER, gedoopt ca 1610 te Vlijmen ? Overleden vóór 2-1664 te Vlijmen. [Bron Bert Meijs, wat het logisch maakt dat hij ca 1630 is geboren]

 

Adrianus Cornelisse CLEERMAKER was gehuwd (1) ca 1635 te Nieuwkuijk Vlijmen met Oijke Meertens van HALDER, gedoopt ca 1610 te Nieuwkuijk, overleden na 1-1645, dochter van Meerten Gerits van HALDER en Lijske Huijberts HUIBERTS.
Adrianus Cornelisse CLEERMAKER is gehuwd (2) op 13-05-1649 te Vlijmen met Joanna Hermans (Jenneke) van ESCH, gedoopt ca 1609 te Vlijmen, overleden na 7-1674 te Nieuwkuijk ? Vlijmen.
Uit het eerste huwelijk van Adrianus Cornelisse CLEERMAKER:

   1. 

Cornelis Adriaanse (Nelis) CLEERMAKER (Falis), gedoopt ca 1635 te Vlijmen ? Overleden vóór 4-1677 te Vlijmen, Gehuwd ca 1661 te Vlijmen ? Echtgenote is Margaretha Lamberts BOOM, geboren te Vlijmen, gedoopt op 22-02-1638 te Drunen (getuige(n): Hendrik Michaelis en Elisabeth Jansen), overleden na 6-1677 te Vlijmen, dochter van Lambert Michielse BOOM (zie 41345) en Lucia Jansen (Sijcke) JANSEN.

   2. 

Lijske Adriaanse CLEERMAKER (Falis), gedoopt ca 1635 te Vlijmen, overleden na 9-1668 te Vlijmen.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Oda Adriaanse CLEERMAKER, gedoopt op 23-02-1651 te Vlijmen (getuige(n): Catharina Hendriks), overleden na 12-1709 te Vlijmen.
Ondertrouwd ca 1676 te Vlijmen, gehuwd ca 1676 met Jan Aerts van DIJCK (zie 26530).

   4. 

Anna Maria Adriaanse CLEERMAKER (Falis), gedoopt op 09-07-1654 te Vlijmen, overleden na 12-1692 te Vlijmen. Trouwt Joannes Peters ROESENDAEL

   5. 

Gertrudis CLEERMAKER (Falis), geboren te Vlijmen, gedoopt op 21-04-1656 te Drunen (getuige(n): Elisabetha Antonij na Danielis Danielis van Esch), overleden vr 2-1664 te Vlijmen.

 

 

Dopen

Datum

26/09/1634 

Bron

DTB-001 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

m

Michael van Beeck

Wettig

ja

Man

Abrahamus van Beeck

Patroniem

Michaelis

Vrouw

Johanna NN

Onbekend

Petri, Nicolaus

Onbekend

Michaelis, Michael

Onbekend

Danielis, Henrica

Afbeelding akte

 

 

 

Michiel van der Beek gedoopt 26 september 1634 en overleden voor 13 januari 1684 trouwt twee maal. (1) met Eva Peters Hoppenbrouwer en (2) met Antonetta Willem Jacobs van Hernen.

 

 

Kinderen van Michiel van der Beeck:

Uit het eerste huwelijk met Eva Hoppenbrouwers.

 1. Abraham, gedoopt 24-5-1667, getuige Hermen Abrahams, Johanna van Esch, overleden voor 1677
 2. Isaacq
 3. Jacobus
 4. Catharina, gedoopt 30-3-1675, getuigen Herman Abrahams van der Beeck en Anna Maria [Cleermaker], overleden voor 1689

 

 

Uit het tweede huwelijk met Antonetta van Hernen.

 1. Abraham, gedoopt 19-7-1677, getuige Jacobus van Herne, Margarita van Esch, Margarita van Herne
 2. Johanna gedoopt 9-5-1679, getuigen: Herman van der Beek, Margarita van Herne
 3. Eva, gedoopt 29-9-1683, getuigen Lambertus Poorters en Margareta van Herne.

 

Dopen

Datum

24/05/1667 

Bron

DTB-044 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Cathrien 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

m

Abraham Abrahams

Wettig

ja

Man

Michael Abrahams

Vrouw

Eva Petri

Onbekend

Abrahams, Hermen

Onbekend

Ees, Joanna van

Afbeelding akte

 

 

 

Dopen

Datum

30/03/1675 

Bron

DTB-014 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

v

Catharina van der Beeck

Wettig

ja

Man

Michael van der Beeck

Patroniem

Abrahami

Vrouw

Eva NN

Onbekend

Beeck, Hermannus Abrahami van der

Onbekend

Adriani, Anna Maria

Afbeelding akte

 

 

Dopen

Datum

19/07/1677 

Bron

DTB-015 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

m

Abraham van Beeck

Wettig

ja

Man

Michaël van Beeck

Vrouw

Antonia van Herne

Onbekend

Herne, Jacobus van

Onbekend

Essch, Margarita van

Onbekend

Herne, Margarita van

Afbeelding akte

 

Dopen

Datum

09/05/1679 

Bron

DTB-015 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

v

Johanna van Beeck

Wettig

ja

Man

Michaël van Beeck

Vrouw

Antonetta van Herne

Onbekend

Beeck, Hermannus van

Onbekend

Herne, Margarita van

Afbeelding akte

 

Dopen

Datum

29/09/1683 

Bron

DTB-016 

Vindplaats

GAHt 

Kerk

Jan 

Kerkelijke Gezindte

RK 

 

v

Eva van der Beeck

Wettig

ja

Man

Michael van der Beeck

Vrouw

Antonia van Herne

Onbekend

Poorters, Lambertus

Onbekend

Herne, Margareta van

 

Testamenten:

 

Michiel van den BEECK weduwnaar van Eva HOPPENBROUWERS en Antonetta dochter van wijlen Willem Jacobs van HERNEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.8.1679 tijdens ziekte van de testateur
Geopend op verzoek van de weduwe
19.07.1684 | N 2735 | f 196

 

Isaacq van der BEECK, voor henzelve en voor zijn minderjarige broeder Jacobus van der BEECK; Jacob van HERNE, momboir over de drie onmondige kinderen bij wijlen zijn zuster Anthonette van HERNE bij wijlen Michiel van der BEECK in zijn tweede huwelijk, gaan erfdeling van de goederen van wijlen Michiel van der BEECK: te ‘s Hertogenbosch, een huis op de Vuchterdijck, tussen de poorten, door Michiel gekocht op 30.7.1676 van Wouter MULDERS als evicteur; een huis op de Vuchterdijck, door Michiel gekocht op 31.1.1678 van Jenneke Peter van LEENT; een huis achter “de Leeuwenborg” te ’s Hertogenbosch, door Michiel gekocht op 10.5.1681 van Gaspar de VOOCHT, te Engelen, Vlijmen. Renten en chijnsen 3.10.1689  R1662 f 89v

 

Bijzonderheden sr. Michiel van der Beeck (meestal van Henk Beijers):

 

folio 200 – dinsdag 3 juli 1674

Rapport van de heren Lomans en Ripperda i.v.m. de aanbesteding van de reparatie van de wallen en de borstweringen van de gordijnen van de stad ’s-Hertogenbosch aangenomen door Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckher , waarvan de betaling zal worden gedaan door ontvanger Cuchlinus uit de gemene middelen ten laste van de magistraat van de stad.

Insgelijks gaat men akkoord met de aanbesteding van het verhogen en aanvullen van het Kaijdijkske achter het kasteel van Orthen, aangenomen door Michiel van der Beecq + een bericht over de afbraak van fort Crevecoeur.

 

folio 336 – maandag 8 oktober 1674

Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers aannemers belast met de reparatie van de wallen en borstweren van de gordijnen der stad ’s-Hertogenbosch. Cuchlinus wordt gelast hen uit te betalen over de 1e en 2e termijn 3.333 gulden uit de subsidiepenningen die jaarlijks uit de gemene middelen worden gefourneerd.

 

folio 338 – dinsdag 9 oktober 1674

Berichten over de fortificatie van ’s-Hertogenbosch m.b.t. het jaarlijks onderhoud aangenomen door Huijbert van Herwijnen voor een bedrag van 1200 gulden; van de metsel- en timmerwerken van stad en kasteel aangenomen door Bastiaen van Tilburgh voor een bedrag van 1100 gulden; de grondwerken [aerdewercken] der forten Isabella, St. Anthony en Orthen aangenomen door Michiel van der Beecke voor 900 gulden; metsel- en timmerwerken op fort Isabella St. Anthony en Orthen aangenomen door Adriaen de Cock voor een som van 1000 gulden; het maken van 12 secreten aangenomen door Michiel van der Beecke en Adriaen Jonckers voor 1450 gulden met dien verstande dat de drie secreten tussen het Hintemer en Baselaarsbolwerk gemaakt worden voor 320 gulden; de drie tussen het Baselaarsbolwerk en de Vughterpoort voor 305 gulden en dat die betaald zullen worden door de magistraat van de stad; het maken van 2 secreten in de gordijn van de Sint Janspoort naar den Boom aangenomen door Bastiaen van Tilburgh voor een bedrag van 220 gulden; voor het vernieuwen van een bruggetje aan het magazijn op het kasteel aangenomen door Wouter van Dijck voor 120 gulden; reinigen en onderhouden van de doornheg op fort Isabella St. Antony en Orthen aangenomen door Frijs Janssen voor een bedrag van 100 gulden.

 

folio 277 verso – vrijdag 5 juli 1675

Memorie van Michiel van der Beeck en Adriaen Joncker aannemers voor het maken van de drie secreten tussen het Baselaarsbolwerk en de Vughterpoort te ‘s-Hertogenbosch die door de magistraat moeten worden uitbetaald met 305 gulden.

 

Folio 305 – woensdag 24 juli 1675

Michiel van der Beeck heeft orders van gouverneur Kickpatrick om de gaten in de Hollandsedijk en de Bossche Kaaien te repareren in het komende jaar tegen een bedrag van 550-16-0.

 

folio 443 verso – maandag 4 november 1675

Missive van controleur Blom over een akkoord met Michiel van der Beeck over de lvering van de vereiste leien tot het dekken van de magazijnen te Grave voor 260 gulden en ook een bericht over de reparatie van het provoosthuis te Grave.

 

folio 461 – vrijdag 5 november 1675

Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers die in 1674 hebben aangenomen om 12 secreten op de wallen der stad te maken waarvan er 6 door de magistraat betaald worden. Ontvanger Cornelis Cuchlinus wordt gelast zonder uitstel de verdiende 625 gulden te voldoen aan de supplianten.

 

folio 175 verso – zaterdag 17 april 1676

Diverse besluiten m.b.t. een aantal reparaties en andere zaken o.a.:

 • dat voor de vier kwartieren van de Meierij uitgegeven zal worden een akte van non-prejuditie inzake het opmaken van dijken ten dienste van het gemene land alzo zij niet gehouden zijn aan enige heren buiten ’s-Hertogenbosch diensten te verlenen
 • een commissie zal zich nader informeren m.b.t. het leggen van de Maasdijken van Orthen, Empel en Gewande [er staat Gelanden]
 • opnemen van de andere vakken van de lange brug in het Orthendijkje te ‘s-Hertogenbosch  
 • het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort aangenomen door Adriaen Jonckers, Hermen Willems en Michiel van der Beeck voor een bedrag van 248 gulden de strekkende roede en het traject is 48 roeden
 • het maken van een nieuw gericht en een wip met een paal te ’s-Hertogenbosch

 

128.

Dat Arien Gerritse van de Moer wonende tot Berchem, Jan en Jenneke Gerrits van de Moer, wonende tot Herpt en Arieke Gerrits van der Moer wonende tot Vlijmen verkopen ½ mergen land te Vlijmen aan Sr. Michiel van der Beecq wonende tot ’s Bosch 22-1-1678 [vBokh 905]

 

folio 201 verso – donderdag 16 april 1682

Uitgegeven is het bestek van het afhalen en verlagen van de Bagijnendonk gelegen buiten de Sint Janspoort te ’s-Hertogenbosch dat is aangenomen door Michiel van der Beest iedere roede voor 6 gulden.

 

folio 202 verso – vrijdag 17 april 1682

Bestek voor het opmaken van het stenen ravelijn voor de Hinthamerpoort te ’s-Hertogenbosch aangenomen door Michiel van der Beest voor 172 gl. per roede

 

folio 488 verso – donderdag 15 oktober 1682

Bericht over het uithalen van de gracht aan het ravelijn voor de Hinthamerpoort wat is aangenomen door Michiel van der Beeck gerekend per roede.

 

folio 28 verso – donderdag 13 januari 1684

Missive van ingenieur Vleugels betreffende de gewezen werkbaas Michiel van der Beeck. De ingenieur wordt gelast er zorg voor te dragen dat de landerijen van genoemde werkbaas niet worden vervreemd en onder ‘sufficante cautie’ de dienstmeid van de werkbaas te ontslaan en aan de persoon Casper Eijmberts 63-7-0 en 33-15-0 uit te betalen onder hen berustende vanwege het demolieren [= afbreken] van het fort Orthen en om daarmee de inventarisatie van de goederen te betalen en van de ontgraving der punten van het ravelijn voor de Hinthamerpoort.

 

folio 52 – dinsdag 25 januari 1684

Bericht over de verongelukte werkbaas Michiel van der Beeck welk bericht wordt doorgegeven aan ingenieur Vleugels.

 

folio 52 – dinsdag 25 januari 1684

Goedgevonden is dat de Heer van Heeswijk als commandeur van ’s-Hertogenbosch aanstonds uit de detentie zal ontslaan de dienstmeid van de genoemde Michiel van der Beeck.

 

folio 234 -  vrijdag 5 mei 1684

Rapport n.a.v. een memorie van de gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch betreffende het verongelukken van de werkbaas Michiel van der Beeck waarna is besloten een zekere Adriaen van Geldrop [vgl. Geldrop] uit zijn detentie te ontslaan mits hij zelf de kosten betaalt.

 

folio 273 verso – woensdag 31 mei 1684

Nicolaes van Velsen commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch wordt gelast drie pleiten te nemen toebehoord hebbende aan de vrouw van der Borst die tot ’s lands dienst gebruikt kunnen worden; aan de weduwe van Michiel van der Beeck wordt vergund in een van haar in beslag genomen huizen te gaan logeren tot onderhouding van haar familie en de huurpenningen te mogen ontvangen van de andere huizen mits ze er voor zorgt dat die behoorlijk worden onderhouden en gerepareerd; commies van Velsen wordt tevens gelast om de poort van het Wymelenbergs klooster [vgl. Windmolenberg] waar langs heen de affuiten int magazijn achter het zelfde klooster worden gebracht te laten repareren mits het de som van 30 gulden niet te boven gaat.

 

folio 297 – donderdag 8 juni 1684

Korte berichten o.a.:

De heren die op de verpachting der tienden komen worden verzocht precies te informeren naar de paap die zou wonen in het klooster van de Uilenburg waar de religieuzen al lang zijn uitgestorven en die daar in de kerk dagelijks dienst doet, waarover hij de hoogschout eens nader moet spreken; het verzoek van de aannemers van de ruiterstallingen op het Sint Jsacobskerkhof zal worden afgeslagen; de stukken van de verongelukte werkbaas Michiel van der Beeck zullen worden overhandigd aan dh eren Bredehoff en Crommon die hierover met mr. advocaat Pieter Schaep zullen spreken; controleur Nicolaes Blom wordt gemachtigd en gelast z.s.m. zijn rekening te overleggen aan de generaliteitskamer van de som van 5137 gebruikt in verband met de afbraak van fort Orthen; verbaal over de verkoop van de goederen van Simon Beerents en vrouw van der Borst en van een in beslag genomen pont te ’s-Hertogenbosch; aan Adriaan de Kock en Casper Eijmers hebben gewerkt aan de afbraak van fort Orthen.

 

Michiel van den BEECK weduwnaar van Eva HOPPENBROUWERS en Antonetta dochter van wijlen Willem Jacobs van HERNEN
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.8.1679 tijdens ziekte van de testateur
Geopend op verzoek van de weduwe
19.07.1684 | N 2735 | f 196

 

Willem Jacobs van HERNEN en Anneke dochter van Ambrosius ZEBERTS te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
01.09.1650 | N 2692 | f 161v

 

folio 27 verso – donderdag 25 januari 1685

Bericht van advocaat mr. Pieter Schaep op het rekest van de nagelaten weduwe van wijlen Michiel van der Beeck in zijn leven mede-aannemer van het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort te ’s-Hertogenbosch betreffende de gearresteerde huurpenningen van haar huis en om die daaruit te ontslaan.

 

folio 72 – woensdag 28 februari 1685

Memorie van landsadvocaat mr. Pieter Schaep in de zaak van de weduwe van Michiel van der Beeck en Herman Willemse, nu gehuwd met Isaacq Elsevier in hun leven geweest zijnde aannemers van het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort.

 

folio 179 – maandag 11 juni 1685

Akte in de zaak tussen mr. Pieter Schaep als landsadvocaat en Isaacq Elsevier gehuwd met de nagelaten weduwe van wijlen Herman Willemse van Beest in zijn leven aannemer van het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort en van de weduwe van Michiel van der Beeck in zijn leven mede-aannemer van het bemuren  van het genoemde ravelijn en tevens als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen , die ook veroordeeld worden tot een boete van 3000 gulden t.b.v. het gemene land en ook tot de kosten van justitie.

 

folio 228 – donderdag 2 augustus 1685

Rekest van Isack Elsevier gehuwd met de nagelaten weduwe van wijlen Herman Willemse van Beest ende ….van Heurne weduwe van wijlen Michiel van der Beecke voor haar zelf en als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen.

 

folio 287 verso – maandag 5 november 1685

Rekest van Jan Isacq Elsevier in huwelijk hebbende de weduwe van wijlen Herman Willemse van Beeck [Beest?] en ook de weduwe van Michiel van der Beeck [zie diverse andere akten].

 

folio 150 – woensdag 4 maart 1686

Rekest van Treintie van Herne weduwe van wijlen Michiel van der Beeck in zijn leven werkmeester te ’s-Hertogenbosch  die om een ordonnantie verzoekt van een bedrag van ruim 2875 gl. en daar bij te voegen het restant tot 3000 gl. in voldoening van de sententie ……blad weggevallen bij het filmen!

 

folio 260 – vrijdag 26 april 1686

Rekest van de weduwe van Michiel van der Beeck in zijn leven mede-aannemer van het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort der stad ’s-Hertogenbsoch aangaande een bedrag van 1000 gl.

 

folio 60 verso – zaterdag 1 februari 1687

Rapport wegens de pretensie van de weduwe van Michiel van der Beeck aannemer over het afbreken van de Orthenschans aangaande de betaling van 3856 gl.

 

folio 68 – vrijdag 7 februari 1687

Na deliberatie is goedgevonden dat voor en ten behoeve van Michiel van der Beeck in zijn leven werkmeester te ’s-Hertogenbosch uitgegeven zal worden een ordonnantie ten bedrage van 1625 gulden zoals vermeld in de memorie van de weduwe van Michiel van der Beeck. In die memorie worden opgesomd:

 • het bestek van het jaarlijks onderhoud van het metsel- en timmerwerk van stad en kasteel ’s-Hertogenbosch de ene helft voor van der Beeck en de andere helft voor Adriaen Jonckers ten bedrage van 1150 gl.
 • bestek van vijf bakken de ene helft van der Beeck de andere helft Jonckers voor een bedrag van 150 gl.
 • bestek no.3 de helft van het onderhoud van de kribben en repen van de stallinge ten bedrage van 150 gl.
 • bestek van de leien daken van de stallingen no.4 voor 100 gl.
 • het onderhoud van de doornheggen van de schans voor 110 gl..

 

 

Isaacq van der BEECK, voor henzelve en voor zijn minderjarige broeder Jacobus van der BEECK; Jacob van HERNE, momboir over de drie onmondige kinderen bij wijlen zijn zuster Anthonette van HERNE bij wijlen Michiel van der BEECK in zijn tweede huwelijk, gaan erfdeling van de goederen van wijlen Michiel van der BEECK: te ‘s Hertogenbosch, een huis op de Vuchterdijck, tussen de poorten, door Michiel gekocht op 30.7.1676 van Wouter MULDERS als evicteur; een huis op de Vuchterdijck, door Michiel gekocht op 31.1.1678 van Jenneke Peter van LEENT; een huis achter “de Leeuwenborg” te ’s Hertogenbosch, door Michiel gekocht op 10.5.1681 van Gaspar de VOOCHT, te Engelen, Vlijmen. Renten en chijnsen 3.10.1689  R1662 f 89v

Van: Gerrit van der Beek
Verzonden: zaterdag 9 april 2011 17:44
Aan: Eimert van der Beek
Onderwerp: Re: nieuwe hypothese

 

Dag Eimert,

 

Dank voor je interessante mail!

Dit lijkt inderdaad een spoor dat we verder moeten uitzoeken. Er zijn inderdaad een aantal pluspunten (de namen Jenneke en Isaak), maar tegelijk kun je je ook afvragen waar de naam Michiel in de familie is gebleven (wellicht onmin omdat Herman van godsdienst is veranderd??) en waar de naam Wijnand vandaan komt.

Vind je het goed dat ik jouw mail, inclusief bijlage, toevoeg aan het epistel over Abraham Torrentius?

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerrit van der Beek
Bleiswijk
http://gvdbeek.eu

Dag Gerrit,

 

Ik denk niet gelijk aan onmin. Anders zou Herman niet zo vaak doopgetuige in Den Bosch zijn geweest. De broers hebben over en weer echter geen zoon naar elkaar vernoemd. Volgens Bert Meijs kan van Esch ook als van Osch gelezen worden. Als Jenneke bijvoorbeeld een dochter is van onderstaande Herman Wijnen van Os dan is de naam Wijnant ook verklaard.

Meer akten van Michiel van der Beeck vind je hieronder

 

Adriaan zoon van wijlen Herman Wijnen van OS bij wijlen Godefrida zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop Corst WEIJGERGANCX bij Arike zijn huisvrouw; Adriaan van MEERWIJCK man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw; Goijaert POOL, man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw en Daniel GOIJAERT man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, allen dochters van Herman en Godefrida voorsz, verkopen een huis tussen "de Swarte Ruijter" en "de Witvoet" van Marike weduwe van Jan JANS, over de Visbrugge, achter de Mandemakers, door Jacop Corst WEIJGERGANCX gekocht van Willem zoon van wijlen Dierck Goijaerts van VECHEL op 26.1.1564, op Herman en Godefrida als enige erfgenaam verstorven, aan Cornelis LEONARTS, viscoper.
22.12.1633 R 1547 f 283v GA Den Bosch

 

Het is idd leuk als je mijn mail  toevoegt aan de site.

 

Hartelijke groet,

 

Eimert

Michiel
PDF – 131,2 KB 53 downloads