Den 12 may 1685

Compareerden etc Adriaen Jacobs Baertman wonende

in Schaluynen, weduwnaar van Yken Adrianis Romeyn

za(liger) ter ener ende Cornelis Ariens Romeyn

wonende aldaer, als oom en bloetvoogt van Adriaen Adrianus

Baertman onmondig kindt bij den voorn(oemde) Adriaen Jacobs aende

voors(ijde) Yken Ariens Romeijn verwekt? , ter andere zijde,

….. behouden naer dat den tweeden comparant pertinenten

openingen was gedaen van de nalatenschap van de genoemd

Yken Romeyn nar ….. …. # van heer gilise de Cort als stadthouder en als…#

Jonz. Louis Huijgens

van Zuilichem? Drossaerdt der stadt Gorichem in t Landt

van Arckel #als oppervoocht vant voornoemde kindt#

metten anderen in minnen en vriendschap overkomen

en geaccordeert te sijn, noterende? des voors(ijde) onmondige kindt

erffenisse ende besterffenisse?. door dood en overlijden van desselfs?

voors(ijde) moeder haren aengekomen vader voorn dat den voorn(oemde)

Adriaen Jacobss Baertman 't voors(ijde) zijn kindt sal opvoeden

en onderhouden in .. dranck, clederen in alderhande

behoefticheden tot desselven mondigen dagen ter

middelerwijll te laten leren leesen begrijpen en handwercken

naer ge…ingen van eerste compt. en ten mindig…en dagen ofte

sullicken??? staten gekomen sijnde aen selve zijn kindt uijt

vrijecken? … van vijftich en mitsgaders eenen hemd

rock met .gegoten. silveren knoopen #als mede# het silveren oorijser en haer

naelt bij desselfs moeder naergelaten waer tegen de vornoemde

Adriaen Jacobs Baertman zal hebben en behouden den verdere gehele

Boedel en goederen en de hij metter voorn. sijne Huijsvrouw za: hat gemogen

Beseten en sij metter doot geruijmpt en naergelaten heeft niet(s)

Ter werelt daer van uijtgesondert Dus hr Baertman

t voorn zijn kindt te …den cost en schadeloos te houden van

Alle de schulden en lasten van voorz. Boedel med geen uijtgesonderen

ende eertegen??? Der voorn. Comptn. hier? met Vandsandren?? (Afkorting)

d'een tot aen anderen behoefen soo t behoort ende recht is geroemd

Tgeene voors naer te komen is door naer komen onder verbant

Van haerlieder respectieve persoonen en goederen den subjecten

Alle …. echten en rechten?? en specialick den hove van Holland

Aldus gedaen en gepasseert ..contoire mijns notaris ter presentie

En ten overstaen van Hendrich Schoordijck Blockslager ende Pauwles.

du fai, coordwercker? Beijde burgers alhier als getuijge van geloven.

Hier toe versocht den eersten neffens? de comptn en mijn notaris

Naer hebben geteeckent ten dage en jare als voorn(oemd)

#in absentie van hare Drossart

voornoemd consent.. dese als

stadhouder.

 

……

stadhouder

Arien Jacobs Baertman

Dit merck heeft gestelt Arien Corn Romeijn

Henderick Schoordijck

Paules du fai

ten oirconde

Marcelis van Osch

not(aris) pub…