Den 28 mei 1681 I. Vinck

Inden name des heren Amen

Compareerden etc(etera)

Luijcas Herberts en Grietje

Wilems echteluijden, woonende aende drie

Heulen inden Landen van Arckel, mijn nota-

ris ende getuijgen hier wel bekent

den voorn(oemde) Luijcas Herberts, siecklijck

inden lighaem maer anders beijde

goet hebben tott haerlieder verstant

memorie en sinnen genoeghsaemen

bruijckende omme t mogen disponeeren

soo ons uijtwendigen bleecke

en verklaerden sonder mislijding van

iemanden ter weerelt dit

volgende t wesen haren vrijen onbe-

dwongen uijterste wille en testa-

ment en verklarende

eerstelijck hij testateur

tot sijne erffgenamen te hebben geinfit-

eert sulcx hij doet bij deser d' voorn(oemde)

sijne huijsvrouw en sijne vijff kinderen

dwelck hij bijde selfen

heeft geprocureert als

voor een seste? part in alle de goederen

soo roerende als onroerende actien

en crediten … althoos uijtgesondert

d welck hij metter doot ruijmen

en nairlaten sall mits dat dselven

gehouden sullen #te laten volgen# aen sijnen outsten soon

genoemt Herbert Luijcas, geprocureert

bij Lijntje Floren sijne overleden huijsfrou-

we derthien hont wijlant gelegen

op Rietvelt aenden Achterdijck

dat in voldoeninge eens deelen van

der selven moederlijcke goederen

en ander deels in plaetse en in voldoe-

ningen van sijne legittime

portie hem naer rechten compiteer?

des selven daer inne voor sou wel des

noot sij mede justitueeren bij desen

verklarende hij testateur ( vermits de

…… constitutie van sijne boedel

ten tijde sijne eerste huijsvrouwen was

overleden en de …..tingen d welcken

hij metter voorn(oemde) sijne soon ofte wel

sijne vooghden notende desselfes moeder-

lijcke …. heeft gedaen waerbij d uijt

reijckinge der som van seer wijnigen

importantie waren dogh d selve ….

te sijn) den voorn(oemde) sijnen soon int

minste niet te ……

de voorn(oemde) Grietjen Wilms comende

mede ten dispositie verklaerden tot

haren eenigen en universeelen erffge(naam)

geinstitueert te hebben, sulcx sij doet bij deser

des voorsijden Luijcas Herberts

in alle de goederen soo roerende

als onroerende actien en crediten

… althoos uijtgesondert die

sij metter doot ruijmen en naerlaten

sal mits dat den selven hare man gehouden

blijft hare kinderen te alimen-

teeren en optebrengen

in cost dranck kledingen

en andere behoeftigheden tot der selven

mondiger dagen oft huwelicks staten

hare legittime porti haer naer rechten

compiteren stellen …. sij testatricen

den langhstlevende tot vooght ofte voog-

dessen over der selven naertelaten

kinderen uijtsluijten alle …..

en andere vooghden behoudens haer

respect? als t selve den langstlevende

…. …. vertrouwen alle tgeen

voors staet aldus …. uijtten

monde van hen testateren ontwor-

pen en haer voorgelesen sijnde ver-

klaerden tseste te wesen haerlieden

vrijen onbedwongen uijteste will

en testament. willen ende geens

t sij bij samen? testament codicil

legaet gift onder den latenden?

uijt? jahr des doots ofte in anderen

teegen pot? …. vast en condighten

naer rechten ofte costen? soude komen

oft moghen bestaen altwaren hier

iem gebruijckt die behoorlick ….

…… naer rechts ofte ……

gehouden voor gejusteert?

verklaren? hier acten in samen

aldus gedaen en gepasseert voor

mijn notaris ten huijse van de

testateurs ten overstaen en bijwesen van

Aelbert Hendricx woonend aen Schot-

deuren en Mels Wilms woonend

aenden Aghterdijck als getuijgen in

desen versocht en ge…..

Dit merct ^< heeft

den testateur <> intgestelt

dit ] [ merct

heeft de testatrice

ent gestelt Aelbert Hendricxen

Mels Willemsen

Mijn ….

J. de With