(I.M. art. 269)

No. 91

Successie

REGr. 4, No 4/3968

Memorie van aangifte der nalatenschap van Cornelis Blij, gewoond hebbende te Giessendam overleden aldaar den 25 maart 1887

3. Dagteekening van de inlevering der memorie van aangifte: 20 september 1887

4. Aanwijzing van het dagregister D. 21 bl. 300 no. 9391

7. Aanwijzing van de tafel der sterfgevallen no. 5bis D. 15 bl. 11 no. 44

11. Opgave van den staat des boedels:

                                                                        1. Baten                             f 9870.40

                                                                        2. Lasten en schulden     1447.51

                                                                        3. Saldo                             f 8422.89

15. Dagtekening waarop krachtens de wet, of ten gevolge van die beschikkingen, de eed moet worden afgelegd:

        20 oktober 1887

16. Dagtekening waarop de eed is afgelegd: 29 september 1887

18. Dagtekening waarop de specifieke nota van het verschuldigde voor recht enz. is gezonden aan de bij de aangifte gekozen woonplaats.
        20 september 1887

20. Dagteekening waarop krachtens de wet, of ten gevolge van die beschikkingen, de betaling der rechten enz. geschieden moet
        20 october 1887

21. Dagteekening waarop de betaling van de rechten enz. heeft plaatsgehad 22 september 1887

22. aanwijzing van het register van ontvang no. 2 (succ) D. 18 bl. 40 no. 87

De ondergetekenden:

1. Teuntje Verwiel, bouwvrouw, wonende te Giessendam, weduwe van en in gemeenschap van goederen volgens de tegenwoordige wetgeving gehuwd geweest zijnde met Cornelis Blij, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over hare met gezegden haren echtgenoot in huwelijk verwekt nog minderjarige kinderen Lijsje- Hendrika- Hendrik- Lena Leendert- en Dirk Blij.

2. Cornelia Blij, zonder beroep wonende te Giessendam, zijnde genoemde Cornelia Blij, de meerderjarige dochter van gezegde Teuntje Verwiel en wijlen hare echtgenoot Cornelis Blij.

Domicilie kiezende ten kantore van notaris Geluk te Giessendam

Verklaren:

Dat op den 25 Maart 1887 te Giessendam zijne laatste woonplaats ab in testato is overleden Cornelis Blij, tot erfgenamen zijner nalenschap nalatende zijne zeven met de aangeefster Teuntje Verwiel in huwelijk verwekte kinderen noemende Cornelia ? Lijsje ? Hendrika ? Hendrik ? Lena ? Leendert en Dirk Blij ieder voor gelijk gedeelte,

Dat de nalatenschap van den erflater uit niets anders bestaat als uit de helft gemeen en onverdeeld van den gemeenschappelijken boedel van hem en zijne echtgenote nu weduwe Teuntje Verwiel en welke boedel oplevert de volgende

Baten

Artikel één

A Het achterste gedeelte van een Huis met annexe? schuur en erf benevens twee woningen met schuur en erf en eenige perceelen wei- bouw- en hooiland alles staande en gelegen te Giessendam en kadastraal bekend sectie A nommers 1593, 1760, 1761, 612, 613, 1592, 1594, 352, 353, 361, 362, 643, 644, 645, 646, 647, 1427, 1465, 1466, 1468, 1479, 1480, 1481, 2380, 2383, 2384, 3272, 3273, 3274, 611, 3534, 3726, 37??, en 3755 tesamen groot 10 bunders 28 vierkante roeden 98 vierkante ellen

B en de helft gemeen en onverdeeld in een buitenerf te Giessendam tegenover eerstgemeld gedeelte huis gelegen kadastraal bekend sectie A nommer 2391 groot eene vierkante roede twee vierkante ellen

Waardig volgens verkoopwaarde ten dage van het overlijden                                     f 17.196,90

Artikel Twee. Meubilair en verdere lichamelijke roerende goederen, vee,

Melk en bouwgereedschap wagens enzovoorts, waardig alsvoren                                  2.324,50

Artikel Drie. Contante gelden met inbegrip den uit den boedel betaalde

Begrafeniskosten van den erflater                                                                                                 100,-

Transporteer / (volgende bladzijde: per transport)                                                                  19.621,40

Artikel vier. Vorderingen wegens geleverde goederen ten laste van

Verschillende binnen het Rijk wonende personen tezamen ten bedrage van                           119,40
Totaal der Baten                                                                                                                          f 19.740,80

En Lasten

Een vordering wegens geleende geld, blijkens bewijs van den

1 mei 1878 ten behoeve van Bastiaan Verwiel te Hoogblokland groot

f 2500,- rentende 4% in het jaar                                                                 f 2.500,-

de renten daarop verschuldigd tot en met den dag van overlijden             90,27

                                                                                        samen                       f 2.590,27

Een rekening van Cornelis Meerkerk te Giessendam over

1886 wegens geleverd meel groot                                                                         80,-

Eene dito van den geneesheer Dr. Lulofs(?) te Hardinxveld over 1887

vóór het overlijden wegens geneeskundige hulp                                               110,75

Polderlasten over 1887 tot en met den dag van overlijden                                     14,-

Totaal der lasten                                                                                                                                     2.795,02

En alzoo zuiver bedrag des boedels zestien duizend negenhonderd

vijf en veertig gulden, acht en zeventig cent                                                                                  f 16.945,78

De helft hiervan maakt uit de nalatenschap van Cornelis Blij ad acht duizend vier honderd
twee en zeventig gulden negen en tachtig cent                                                                                 f 8.472,89

Verminderd met zijn begrafeniskosten ad                                                                                                   50,-

Is zuiver achtduizend vier honderd twee en twintig gulden negen en tachtig cent                      f 8.422,89

Eindelijk verklaren de aangevers, dat de overledene geene goederen in vruchtgebruik of als bezwaarden erfgenaam bezat, en dat door zijn overlijden, geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of zijn vervallen.

T. Verwiel                                                                                                                                     actief     f 9870,40

Cornelia Blij                                                                                                                                 passief     1447,51

                                                                                                                                                                       f 8422,89

Door(?) ieder der kinderen geerfd wordende voor ¼ of                                                                     f 1203,24

Voor(?) elk kind is vrij f 500,- Totale vrijstelling f 3500,-

?..? schuldig f 4922,89 1% rechte successie                             f 49,23

                                        38 opcenten                                               18,71

Op deze nalatenschap is alzoos(?) schuldig                              f 67,94 x

Voor het recht van Successie negenenveertig gulden en drie en twintig cent.

Speenotaberg(??) oud(?) en 19 sept 1887.

De (?) ontvanger

Jolle(?)

NOOT: (?) kon door mij niet ontcijferd worden (gvdb)