Compareerden etc. Jan Jans de Jongh en Hendrick

Jans de Jongh beijdewonen op Kedichem mitsg(ader)s

Jasper Vassen wonen op Oosterwijck als man

en voocht van Geerichjen Jans de Jongh en

Willem Vrancken Steelaert schout tot Kedichem

wegen?  Gerrichjen Gijsberts naargelaten -

weeskint van Gijsbert Jans de Jongh za(liger) te-

samen kinderen kindskint en erffge(name)n van Jan

Hendricks de Jongh en Stijntjen Gijsberts za(liger) tot

Kedichem voors(ijde) deser werelt? oorkonden? de welke

bekenden en serkerden metten anderen in bij wesen-

en met goetvinden van Lambert Hendricks de Jong

za(liger) als outoom vaant voors(ijde) weeskint opden -

12e feb 1669 met den anderen bij exspres consent

van heer? en mr? Carel van Zijll Drossaerdt

deser stadt en slants van Arckel als opper=

voocht van alle weesen onder sijn ed(ele) bedrijven

geleet? en gedeelt te hebben alle de vaste ofte

onroeren(de) goederen bij de (selfde?) haar ? ouders

metter doodt geruijmt en naargelaten en deet bij

blinde lotinge alsdoen aan Jan Jans de Jongh te -

deese gevallen is eenen camp weijlants groodt -

anderhalve morgen gelegen aan Broeckgraaff??

op Kedichem ?? mits uijtreijcken ten behoove? den

boedel voorn(oem)t de somma van hondert en tachtich

Ca(rolu)s Gul(den) gelijck sij comp(aran)ten bekomen inden

boedel voors(ijd) gebracht te sijn en het voors(ijde)-

weeskint van Gijsbert Jans de Jongh de helft

van twee morgen weijlants gelgen aen Thiend

wegh op Kedichem  ? waar van de wederhelft

de kerck aldaar is toebehooren, mits uijtreijken -

aan naarvolgen(de) twee looten ider thien Ca(rolus) gul(dens)

maacken twintich Ca(rolu)s Gul(dens), Hendrick Jans de

Jongh eerstels den westelijcken acker hooghlant

gelegen achter de kerck op Kedichem voors(ijd) naast

gelant Jan van Malsen?, noch de helft van twee

morgen quaden aerts? weijlant gelegen op de -

heerlickheijt van Heukelom en lesten noch thien

Car(olu)s gul(dens) aen gelt die bijt (voorsijde?) weeskint staen uijt

te reijcken, en aan Jasper Vassen noorn(oem)t den -

oostelicken acker hooghlant achter de kerck (voorsijd?)

en de wederhelft van (voorsijde?) twee morgen quaden

Aerts lant op Heukelom en daar en boven thien

Ca(rolu)s Gul(den) uijt het? lote? vant (voorsijde?) weeskint te

ontvangen ider sijn aanbedeelde met der selfe

dijcken stegen wegen achterstallige ongelden? en

slants gevolge te aanvaarden en te lasten

en wat aanbelangen de vordere goederen-

des (selven?) boedels soo inboedel .......  ..............

als andere roeren(de) goederen bekennen sijn

Comparanten al te samen bij ..huijs

........... te sijn, en de ......................

geemplooijeert te wesen tot betalinge van -

schulden en lastendes boedels/ Ende hier mede

verteegen de voorn(oemde) comparanten van ??

gelootte goederen, d'een  tot des anderen behoeft

soo 'tbehoort en recht is geloven hier tegens

nimmermeer te sullen doen ofte laten geschieden

onder (ver)bant als naer rechten, en soo 't noot

sij naerdere Stichtinge voor schepen(en) te doen

Aldus gedaen en gepass(eer)t ten contoire mijns

eets? ter presentie en overstaen van Paulus?

de Vrai ........en Bastiaen Holster?..........................................

mijns ....... als getuijgen ........................

..................... de comp(aran)ten ...................

........................

.......... den 24 meij 1642

Carel van Zijll

                        Jan Jansen de Jongh

                        Hendrick Jansen Jongh

                        Jasper Vassen

                        Willem Francken Stellaert

                        Paulus de Vrai

                        B.Holstere

                        1642?

                        Ten Oircond

            Marcelis van Osch

            not publ