Geg 4/763/2
Vogr N 4816 dat 24 sept 1863
Tafel 5 bis
L 4 f 12 n 63

Memorie van aangifte der nalatenschap van Hendrik Blij.

De ondergetekenden
1 Leendert Blij
Cornelis Blij
beiden bouwlieden wonende te Giesendam
3 en Nijs van de Koppel, timmerman, eensgelijks wonende te Giessendam, als in gehele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Blij , domicilie kiezende ten kantore van den notaris Johannes Marinus Geluk te Giessendam
Verklaren
dat Hendrik Blij op den 3 January 1863 te Giessendam is overleden en laatst aldaar is gedomiliceerd geweest.
Dat de overledene bij zijn testament verleden voor den notaris Stephanus van Dorssen, residerende te Dordrecht den 3 july 1862, behoorlijk geregistreerd heeft bemaakt enige legaten aan zijnen zoon Cornelis Blij:
a. het een vierde gedeelte zijner nalatenschap waarover de wet hem de vrijbeschikking heeft gelaten
b. en het regt om zich bij de scheiding en verdeeling zijner nalatenschap al de door hem na te laten onroerende goederen te laten toe- en aanbedeelen tegen den prijs, waarop die goederen zullen worden gewaardeerd door twee deskundigen, waarvan de een door En onder d??la? (onleesbaar) dier makuigen (?) tot erfgenamen van al het overige zijner nalatenschap heeft benoemd zijne gezamenlijke kinderen ieder voor een gelijk gedeelte zijnde ondergeteekende Leendert Blij en Cornelis Blij en de voornoemde Johanna Blij
Dat tot des overledenens nalatenschap behoort de helft gemeen en onverdeeld in het achterste gedeelte van een huis met de schuur en het erf daar achter en het erf aan de noord en zuidzijde van die schuur gelegen, alsmede bouw- wei- en hooilanden ter gezam en in een erf, tegen over gemeld huis onder de zelfde gemeente, buitendijks gelegen, kadstraal bekend sectie A nommer 2391, als erf, ten inhoudsgrootte van eene roede twee ellen
dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of ten vruchtgebruik bezat.
En dat door dit overlijden geene periodieke (?onleesbaar) zijn overgegaan of vervallen.
L Blij
C Blij
N. Van den Kopppel

Gezien
L