Transcriptie akte huwelijkse voorwaarden, notarieel Gorinchem, 4010

Den 22 October 1655

Compareerden etc(etera)

Bastiaen Jans(zoon) de Groot, jonghman, woonende aanden Baseldijck

in den lande van Arckel, toecomen(d) Bruydegom, geassisteert

met Vas Jans(zoon) de Groot sijnen broeder ter eenre, ende

Willemijntie Heijmens van Vlijmen, jonge dochter #(t)oecomen(d) bruijt# woonen alhier binnen Gorinchem

geassisteerd met de heer Johan Boellissen? als haren gekozen

voogt in desen #ter andre sijde# dewelcke verclaeren bij desen ter eere

Godts ende tot vermeerderinge des H: eghten staete met

malcanderen besloten te hebben een toecoment huwelick

ende voor 't voltrecken ofte solemniseren van dien overcomen?

en geaccordeert te sijn, dat het selve soude gescheeden

in deser voegen Eerstelick dat d'voorn(oemde) ………..

ten wedersijde tot onderstant van t'voorn(oemde) toecomende

houweleck sullen inbrengen alle soodanige goederen, soo

roerende als onroerende als d'selve hun in eijgendomme

sijn toebehooren, geene vandien uijtgesondert; Met dese

expresse conditie dat tusschen de voors(ijde) ………. geen

gemeenschab van hunlieden in ofte aengebrachte goederen

sal sijn, maer dat ider sal blijven bij den sijnen; Doch oit?

gebeurde dat den voorn(oemde) toecomende bruijdegom voor

sijne bruijt quam afflijvich te werden, 't sij met, ofte sonder

kint, ofte kinderen met malcanderen geprocreert naertelatenen

soo sal de voors(ijde) sijne toecomen(de) bruijt vooreerst in vrijen

en vollen eijgendomme hebben ende behouden alle de meubels

ende huijsraet die alsdan in den boedel bevonden sullen worden

ende daerenboven sal d'voorn(oemde) sijne bruijt noch hebben, en

genieten het incoomen, ofte renten van de gereghte geltte van alle

sijne in ofte aengebrachte goederen haer leven lanck

gedurende. Ende oft oock gebeurde dat d'voorn(oemde) toe

comen(de) bruijt voor haren bruijdegom quam afflijvig te

werden, 't sij met, ofte sonder kint ofte kinderen bij malcanderen

geprocreert naertelaten, soo sal den voorn(oemde) hare bruide-

gom oock in vrijen eijgendoomme hebben ende behouden alle de

meubels ende huijsraet die alsdan inden boedel bevonden sullen

werden, ende meer? niet, ende vorders sal winst ende

verlies staen? houwelick vallen half en half gelast ende

genoten werden; erffenissen, ende besterffenissen voor winst gere-

kent; Alle twelcke voors(ijd) is beloven de voors(ijde)

contragenten naer te comen ende 't achtervolgen Alles onder

verbant als naer rechten, Aldus gedaen ende voorleden

voor mij not(aris) binnen Gorinchem in presentie ende ten overstaen vande voorn(oemde) assistenten als getuijgen hier

toe versocht,

Bastiaen Jansoon Dit + merck heeft

gestelt de voorn(oemde)

Willemijntie Heijmans

J. Boelissen Dit ^^ merck heeft

gestelt de voorn(oemde)

Vas Jansz de Groot

Bij? present

Thomas Daelsrot ….?

1655

uijtgelevert