Boedelbeschrijving van Arien Ariens Baartman en Jannigje Sterrenburg1763 

Staat en inventaris van alle soodanige goederen en effecten mitsgaders in en uijt schulden als Arien Baartman en Jannigje Sterrenburg egtelieden in dese vrije Heerlijkhijt Giessen Nieukerk. Den eerstgenoemde Arien Baartman onlangs overleden en de laastgenoemde Jannigje Sterrenburg nog woonende deselve egtelieden te samen met malkanderen in gemeenschap hebben beseten en soo als deselve metter doodt door voormelte Arien Baartman sijn ontruijmt en naargelaten. Dit alles op het op- en aangeven van voorn. Jannigje Sterrenburg nu Wed. Baartman geformeert in manieren en voegen als volgt:

Onroerende goederen des geheelen boedels bestaande:

In een bouw Huijs betimmering en erve met negentien mergen 62 roede 8 ½ voet landt staande en gelegen in des vrije Heerlijkhijt Giessen Nieuwkerk

Item twee mergen 219 roe land gelegen in den boven polder van Hardinxveld

Nog een mergen 250 roeden lands gelegen in Schelluijnen

Nog op 't Wolferen onder Gorinchem 150 roede land.

Item nog buijten in de Aveling onder Gorinchem twee mergen 575 roede land

Alles soo en sulks volgens de brieven en bescheijden aldaar geregtigt & en door deselven A. Baartman en Jannigje Sterrenburg beseeten oft gep?ossideert sijn geworden.

Rentebrieven,

Een maantdeel tot lasten van desen dorpe van Giessennieukerk groot in capitaal een zom van twee hondert en vijftig gulden loopende jegens vier stuijvers drie penninge per maand van ieder hondert gl. en waar van der laaste intrest is betaalt versch... den 29 october 1762  alhier in cap.e dikke? f 250,-

Contante Penningen
In den geheilen boedel wert in contant geld bevonden een zomme van t negentig gulden  segge f 90;-

Huijsraat en imboel
Een bed met sijn toebehooren
Nog een bed met een hooftpeulu
Een bijbel met kooperbeslag
en een lessenaar
een wekker
een haalboom en haal
een schoft? en tang en treeft
een spiegel
twee eijsere potjes
een koopre vuijrpan
een tinne fles
een coopre schuijmspaan
een kist
een kleijn kasje
een eetens kasje
een kasje met eenige boeken
een voetebank
een slaapbank
een paar gordeijnen
een stilligje {=verplaatsbaar gemak (ofwel toilet) voor binnenshuis, (gvdb)}
een zak met aarde schottels en tafelbladen
een krukstoel agt stoelen en tafelborden
een zak met aarde schottels en taffelborden
twee zakken met tinne lepels
drie en twintig kussloopen
een lang tafellaaken
een overrok
twee sargie rokken
een nopjes kort rokje
twee sargie broeken
een bombesijne broek
twee onderbroeken
drie paar koussen
drie hembdrokken
twee hoeden
twee paar schoenen
twee paar wanten
twee slaapmutsen
een linnen wambus

Compareerden voor ons Elisa Vonck schout Leendert Pals en Herbert van Houwelingen schepenen van dese vrije Heerlijkhijt Giessennieukerk de voorn. Jannigje Sterrenburg nu Wed. Arien Baartman dewelke verclaarden ten versoeke van Willem Groeneweg en Arien Bakker beijden voogden over de goederen van de minderjarige kinderen van Arien Baartman de jonge mede alhier overleden. Dese opgevingen te hebben gedaan opregtelijk naar haar beste kennisse en wetenschappen, sonder iets ter quader trouwen agterhouden oft verswegen te hebben belovende dat indien namaals bevonden mogt werden dat desen inventaris met ietwel? moeste werden vermeerdert of vermindert, dese daar na sal werden gedresseert en geregt tot voordeel oft schaaden van den boedel soo als bevonden wert te behooren. Presenterende de deugdelijk deser noots en gerequieert werdende met solemnele eede te sterken. In oirconde? bij ons schout en schepenen voorn. nevens de comparante ten haare huijse dese ondertekent in Giessennieukerk den 6e janw 1763

dit merk +  gesteld bij Jannigje Sterrenburgh wed. Arij Sterrenburgh

E. Vonck

Herber van Houwwelienge