den 30 januarij 1708

Compareerden,

Dirck Wouterse Sterck wonende in

het laege eijnt van Middelcoop inde

den lande van Arckel, weduwnaar

van Lijsbet Aerts, sijn overleden

huijsvrouw, ter eenre, ende Wouter

Dicx Sterck, Jan Cornelis Laegerman

als man en voocht van Teuntie

Dircx Sterck, Aert Dirxe Sterck ende

Hermen Bouwense , als neef ende voogt

Neeltie Dircx Sterck, minder jaerige

dochter, als kinderen van de

eersten comp(arant) bij de voorn(oemde) Lijsbet

Aerts verwect, ter andere sijde

te kennen gevende dat den eersten

comp(arant) genegen was, afstant te doen

van den gehuelen boedel en goederen

die den eersten comparant met sijn

voorn(oemde) overleden huijsvrouw heeft

beseten in desen voegen, dat den

eersten comp(arant) aen hem behouden

sal de helft van alle de mobile

goederen van inden walle?

coper tin, en bedden, en van alle tgene

onder den huijsraet genoemt, ende

begrepen wort, ………… ……… en

wolle tot sijn lijf behorende

ende een swart calt? merrie paert

out ontrent vijf jaer, sonder meer

en dat daer tegen de tweede comparanten

aen stonts sullen aenvaerden, alle

de verdere goederen des boedels soo

roerende als onroerende, hueselick (# van paerden … als andersins)

en bougereetschap, actien, ende

crediten hoe die genaemt ofte waer

deselve gelegen soude mogen sijn

een uijtgesondert, om bij haer

daer meede degaen? te werden als met

huen vrije en eijgen goederen

deselve aen huen in eygendomme

overgevende waer voor de tweede

comp(aran)t jaerlix acht ……….. een

hondert en veertich gulden

te betalen alle drie maanden

gerechten vierden part van de voorts(ijde)

een hondert en veertich gulden het

leven van den eerste comp(arant) geduurd

waervan het eerste som? in ……..

sal met den eersten

februarij 1708 , belovende de tweede

comparanten wijders tot haeren lasten

te nemen? ende te voldoen, alle die

schulden en lasten des voors(ijde) boedels

van wat …………… deselve soude

mogen sijn, geene uijtgesondert

en ..aer van den eerste comp(arant) hunne

vader te indemneren?, cost ende

schadeloos te bewijzen waarvoor

de comparanten haer ider voorde gehelen

schult als borgestellt, soo voorde

voldoeningen der prompte betalingen

vande voors(ijde) jaarlixe een hondert

en veertich gulden, als de voors(ijde) laste

des boedels, renunteerende? de

benefitie ……………………….ende

…………………den ………… vanden ……

…………… en uijt gelijt

….. ver…… de tweede comp(arant)

de voors(ijde) ……………, en bij haer aen-

genome goederen, verdeelt te hebben

in twee gelijcken delen, waarvan

Wouter Dirxe Sterck, eerste…….

de helft in een hofstede ………………..

hennip ackers bogertiens? en landerijen

camphe? lant van twee morgen

tehuren? groot negen en een halve morg

ofte soo groot ende clijn als die

gelegen sijn, onder Leerboek

streckende voort vande Middelcooper

gerechtsheijt? ut tot den halve sloot

van Pieter Janse Deventer toe,

ende de twee mergen streckende

vanden halve dwarsloot van

Lijken Teunis, wonende in Heijkoop

voor w….. tot den halve Leer-

broekse halve weteringe? toe.

nogh de gerechte heeft in een morgen

bouwlant gelegen aen de kerck

wegh op Leerbroec, genaemt

van ……… ………. west streckend

vanden halve dwarsloot van

Jan Ariense wonende in Lakervelt

en Dirck Verwaij wonende tot

Vijanen, tot den halve dwarsloot

van de hr outburgermr ………..

overleden tot Gorinchem

nogh de helft in twee morgen hooijlant

gelegen als ……. streckende voor

van den halve sloot van de erfgenamen

van Arie Vinck? wonende?? in

Nieulant achterwaerts tot de

halve dwarsloot van Tijmen V……..

wonende op ………. waert, noch

de helft in vier morgen waijlant

gelegen als voorn? streckende vande

halve dwarssloot van de _______-

_________ agterwaerts tot de

Middelcoopse gerechtigheijt toe, 't sijnen

tesamen sestien morgen drie hont

lant waervan de weder helft

toebehoort Maijken Aerts susters

van de tweede comparanten haere moeder

wegens (of volgens?) laat ……… daer van

tussen den eerste comparant en voornoemde

Maijke Aerts voor dese dach van

gepasseert {weggevallen op de scan, gvdbeek}

nog drie morgen #drie hont# weij en hooijlant

gelegen op Middelcoop, streckende

van de halve Middelcoopse middel

wetering af tot achter waerts

tot den ……………… opslagen toe

nogc

vijff hont lant gelegen op

Mideelcoop streckende vanden

halve dwarsloot #van de …….. achter..ijck# af, …………

tot den halve dwarsloot van Dirk

Nobel wonende in Middelcoop

en is voor de wederhelft tedoen

gevallen aen Jan Langeman

……….. Dirx Sterck tesamen, en in

tgenen ………….. gevallen aent

gerechte helft in een hofstede

groot in het geheel drie morgen

drie hond gelegen onder hoogh

Leerbroek …… van de wederhelft

om verdeelt toecomt Arie

Wouterse Haegen, streckende van

den halve sloot van den ……. van

…………..tot ………………..van

het hooghe eijnt van Middelkoop

toe.

Noch de helft in twee morgen drie

hont hoijlant gelegen op het

hoog eijnt van Middelcoop …………..

en overdeelt? met Govert Wouterse

Sterck, streckende van de halve

middelwetering #van Arie Wouterse Huijge?# af agterwaerts tot

der …………………………………………..toe

nogh eene morge Lants gelegen

als voorn streckende van den

halve xxx dwarsloot van

Gerit ……… af tot den ………

…………. toe.

Nog vier morgen drie hont gelegen

op Leerbroek sijnde …………..

aen leen? hof van Hollant

streckende van den halve dwarssloot

van Pieter ……… agterwaerts
tot degerechtigheit van Middelcoop
nogh vier mergen gelegen op
groot Oosterwijck, streckende
van de halve dwarsloot van
....... Andriese wonende in  Benschop?
achterwaerts de laag nieulantse
opsluijs toe.
en? in vergelijckinge van dit .......
.... van gaende het genieten? , twee
silveren? .........merrie en een jarug
......................., ende nogh
drie kalf?draegende vaersen, waer
van Wouter en Aert Dirx Sterck dehelft
waeren toebehoorend
Ende sal ider de comparanten haer aen
bedeelde en hofstede, aen varen met
de vrijdomme ............... ende ...........
........ van stegen wegen weteringe
hoge en lage dijcken en anderslants?
ge........ daer toe behoorende, sijnde
vrij van hooftsomme rente en
tsijnse uijtgesondert ...........
op ........ capitalen, ......... en
extra ......... omgelde? en aen
......... belovende de ......
den eender in iders aenbedeelde
goederen, ....... vredelaik telaten
genieten en huen met tegen ted....
.... doen t sij in rechte ofte