Den 18 maij 1659 Gorcum
Johan Erkelens en franck vander
Ameijde, schepenen
 

Compareerde Jan Cornelisz Govert Swart woonende
aende baseldijck ende Geertje Willems
dr. weduwe van Arien Ariens baertman woonende
in Schelluijnen ende stelde haer elck
in solide?? borgen als principael voorde
voldoeninge ende betalinge
eerst van eenhondert xxxx kar(olus) guldens ende
metten interesse van dien/ den heer johan erkelens/ ten anderen van
vier hondert kar: (olus) guldens metten
interesse van dien// ende laetstelijck
noch van eenhondert kar(olus)xxxx guldens
metten interessen van dien dewelcke den
ar... men van blocklant spreeckende
op seecker huijs ende hofstede
soo groot ende cleijn deselve gelegenheijt
aen de baseldijck voornoemt toebehoort
hebbende Gerrit meerten Meessen ende bij
meus gerrits maijken gerrits en stijntje

Gerrits en Jan Gerrits tesaem erf
genamen en kinderen van Gerrits Mees
voornt. den 16 den deser maent mert//haer Comp(aran)t soon en schoonsoon//
aen Cornelis jans siard????Sward mede
woonende aen de baseldijck op ende
over gedragen belovende de

voorverhaalde (doorgehaald) welcke voore lasten
hij der voorn. Cornelis Siatrd???Swaerd bij de
overdragte tot sijne laste heeft
genomen, belovende hij comparanten
bij faulte van wanbetalinge de
de sulcke voorn. lasten selste selve ?? op te
leggen ende te betalen ..evenmin
................................????,,,tussende oversulcx de beneficien

……………………………………………………….
ordinien???.......ordinis dibisivnis et scrusfinis (o.i.d.) , haer
van de erste van die onderricht
houdende onder verbant van haer
comparent personen en goederen de
selve onderwerpende alle heeren hoven
rechten ende rechteren?? en specialijck
de hoven van Hollant sonder fraude

Jan Erkelens
Franck van der Ameijde